Bangkok Fellowship Church

คำเทศนา


การอธิษฐานและถือศีลอด

โดย Rev. Kelvin Stiener
คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2011


มัทธิว 17:14-18 พระเยซูทรงขับไล่ผีที่สิงในเด็ก มาระโก 9:27-29 ทรงผีจะขับออกโดยถือศีลอดอาหาร

เราอาจรู้สึกว่าสมัยพระเยซูการอัศจรรย์เกิดขึ้นบ่อย แต่มาถึงสมัยเราการอัศจรรย์ไม่ค่อยเกิดมากเท่ากับสมัยขงพระองค์
ทำไมเราขาดฤทธิ์เดช?

คริสตจักรต้องอธิษฐาน และถือศีลอด เราต้องคุกเข่าเสาะหาพระพักตร์พระเจ้า ฤทธิ์เดชจึงจะเกิดขึ้น เพราะเราใช้เวลากับพระเจ้า พระเจ้าเห็นความถ่อมใจของเรา

การถือศีลอดไม่เกิดจากอะไรบ้าง?
1.ขอเพื่อให้พระเจ้าทำบางอย่างแก่เราไม่ใช่ทำเพื่อประท้วง หรือให้พระเจ้าสงสารเรา
2.ไม่ใช่สะสมแต้ม

การถือศีลอดอาหาร คือ การยับยั้งที่จะไม่กินอาหาร เพื่อจะนึกถึงพระเยซูมากขึ้น,ละความสนใจของเราไปที่พระเจ้า ขอเราให้การอดอาหารเพื่อจะเข้าใจพระทัยพระเจ้ามากขึ้น
พระเยซูทรงเป็นมนุษย์ธรรมดา แต่สามารถทำสิ่งต่าง ๆ สำเร็จเพราะทรงอดอาหาร

พระเยซูทรงถือศีลอดอาหารเพราะอะไร?
ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเข้าไปเผชิญในสงคราม
ไม่มีการล่อลวงใด ๆ ที่จะชนะเราได้ 2 พงศาวดาร 7:14 “ถ้าประชากรของเราถ่อมใจลง” การถือศีลอดแสดงออกถึงการถ่อมใจลงอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าหันจากบาป,พระเจ้าได้ยินเราจากฟ้าสวรรค์ ทรงรักษาแผ่นดินของเรา
อยากเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเคลื่อนไหวในประเทศไทย เราต้องนำคนมาหาพระเจ้าแบ่งปันคำพยานแก่คนอื่น

ครั้งสุดท้ายเราพูดเรื่องพระเจ้าให้คนอื่นฟังเมื่อไร? เราต้องอธิษฐานเผื่อ,หยิบยื่นสิ่งดี ๆให้,พระคัมภีร์สอนให้เราเข้มแข็งในความเชื่อ เราไม่ได้มาโบสถ์เพื่อรับในสิ่งที่เราอยากได้เท่านั้น
ทำไมเราไม่เห็นฤทธิ์เดชเกิดขึ้นในทุกวันนี้เหมือนในสมัยพระเยซู?
-พระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง,พระเจ้าต้องการกำลังสำคัญ ของคนในกรุงเทพ
เราต้องระมัดระวังการทำเพียงเป็นพิธี
เราต้งหิวกระหายพระเจ้า
เราต้งเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเรียกร้องเราให้อธิษฐาน ถือศีลอดอาหาร

เราจะเอาความสงสัยออกไปอย่างไร -การไม่เชื่อและการสงสัยยับยั้งความเชื่อที่มาจากพระเจ้า
มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อเราถือศีลอดอาหาร
1.เริ่มถ่อมใจ พระเจ้าประทานพระคุณให้เกิดขึ้นในใจ
2.เราจะไวในการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
3.เราจะมงเห็นสิ่งสำคัญกว่าในชีวิต
4.สิ่งที่ซ่อนอยู่ในชีวิตจะโผล่ออกมา เช่นความหายนะ ความยุ่งเหยิงต่าง ๆ แต่จะ นำไปสู่สิ่งที่มีพลัง
5.นำไปสู่การฟื้นฟูจิตใจ ก้าวไปสู่ระดับสูงขึ้น

การอธิษฐานอดอาหารมีประโยชน์อย่างไร
1.กจ.13:1-3 ได้รับการทรงนำจากพระเจ้าง่ายขึ้น
2.ทำให้เราเจริญเตอบโตขึ้นในพระคุณของพระเจ้า 1 พงศ์กษัตริย์ 20:31,เนหะมีย์ 9:1 ปลูกต้นไม่ในเรือนกระจกต้นไม้จะสวยงาม
3.ทำให้ความเชื่อทวีมากขึ้น ความเชื่อเกิดจากการได้ยินพระวจนะของพระเจ้า
4.มีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ มธ.17:19,ลก.9:40
5.จะได้การชโลมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
6.การปฏิเสธคนง่ายขึ้น แบกกางเขนตามพระองค์ง่ายขึ้น
7.ชนะวิกฤติต่าง ๆ เวลาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามา การถืศีลอดทำให้เราชนะได้
8.ทำให้เราไวในการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า

 อ่านบทความย้อนหลัง

    Share