Bangkok Fellowship Church

บทกลอนสอนใจ


คำกลอนสอนใจ

การเขียนบทกลอน เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของพระคริสตธรรมคัมภีร์ ว่ากันว่า พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมถูกเขียนขึ้นครั้งแรกเป็นภาษาฮีบรู แล้วภายหลังจึงถูกแปลมาเป็นภาษากรีก ภาษาฮีบรูเป็นภาษาวรรณกรรม ส่วนภาษากรีกเป็นภาษาของนักคณิตศาสตร์ พระคัมภีร์เดิมจึงบรรยายความรู้สึกของผู้เขียนได้ดีกว่า นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม มีหลายเล่มที่เขียนเป็นบทกลอน เช่นบทเพลงสดุดี บทเพลงซาโลมอน บทเพลงคร่ำครวญ ฯลฯ

การเขียนบทกลอนเป็นการเขียนที่กระชับ ผู้เขียนต้องเลือกศัพท์ที่เหมาะสม ทั้งต้องคล้องจองเพื่อให้ได้ความไพเราะ เสนาะหู ผมเชื่อว่า เมื่อกษัตริย์ดาวิดต้องการบรรบายความรู้สึกของพระองค์ต่อพระเจ้า พระองค์เลือกใช้บทร้อยกรอง ไม่ใช่ร้อยแก้ว ผมเชื่อว่าภาษาไทยของเราก็เป็นภาษาวรรณกรรมไม่แพ้ใคร เรามีศัพท์ที่มีความหมายเดียวกันมากพอให้หยิบมาใช้บรรยายความรู้สึกลึกซึ้ง ในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา องค์กรต่างๆที่กล่าวเทิดพระเกียรติก็นิยมใช้บทกลอน ให้ความไพเราะลึกซึ้ง ชวนจดจำ

ขอให้เวทีนี้เป็นเวทีถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าท่ามกลางคนรักบทกลอนต่อๆไปครับ

คำกลอนคริสตมาส
Christmas Poems
คำกลอนคริสตมาส


บทกลอนสอนใจ
คำกลอนสอนใจ
Love Poems

 อ่านบทความย้อนหลัง
    Share